Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA – TWORZENIE SIECIOWYCH PRODUKTÓW PRZEZ MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach PO PW, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 8 listopada 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum), gdzie każdy z nich jest MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty:
1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych. Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.

Każdy projekt obejmuje łącznie:
1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 300 000 000 PLN.

Koszty realizacji inwestycji początkowej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu dla poddziałania 1.3.2 POPW, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja-tworzenie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-2018

******
Program Polska Wschodnia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowity budżet Programu to 2 mld euro. Program ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Koncentruje się on na rozwoju przedsiębiorczości oraz istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej inwestycjach w drogi, komunikację miejską i kolej. Do przedsiębiorców skierowane są działania w Osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie i rozwój produktów sieciowych, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego.

Informację przygotował: Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content