Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Artykuł przeczytasz w 2 minuty.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 7 (1/2021) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 7 kwietnia 2021 r.) w terminie: od 7 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.
16:00:00).

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na
wybrane rynki zagraniczne.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 zalicza się:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie);
2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
3) koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne,
związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
5) koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości
niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
działalności.
Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 1, 3, 4 w zakresie udziału w misjach gospodarczych i 5 jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),
w tym:
− maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
− maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
− maksymalnie 100 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi:
• w przypadku pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 3 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;
• w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP), udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, późn. zm.) – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Forma pomocy
Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego.

Pełna dokumentacja konkursu nr 7 (1/2021) w ramach działania 1.2 POPW znajduje się na
stronie internetowej PARP
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

Tekst za: PARP.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content