Nabór wniosków na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 w ramach środków z limitu rezerwowego

Artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach:

 1. Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 71.428,60 zł. Wszystkie zaplanowane we wniosku działania muszą rozpocząć się w 2021 r.
  (po podpisaniu umowy z PUP).
  Wydatki przewidziane do dofinansowania z KFS muszą być poniesione w 2021 roku.
 2. Wnioski będą przyjmowane od dnia 07.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r. (od godz. 7.00 do godz. 15.00). Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu na biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko
  -Kamienna pok. nr 3, parter lub na skrzynkę e-mail kisk@praca.gov.pl (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym). Wniosek złożony w formie papierowej musi być opatrzony podpisem złożonym na wniosku oraz wszystkich załącznikach przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy.
 3. Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu oraz posiadanego limitu środków KFS przyznanych na dany rok.
 4. Środki KFS w 2021 r. mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych
  z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych z ustalonymi priorytetami.

Priorytety Rady Rynku Pracy – Rezerwa KFS:
Priorytet a) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 • W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Proszę jednocześnie pamiętać, że szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone;
 • Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:
 • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu
  / branży;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
 •  ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
 • Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy
  z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

Priorytet b) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiT, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:

 • Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych. Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on na aktualnej liście PS. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.
 • Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.
 • Zakłady aktywności zawodowej – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.
 • Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy Przedsiębiorstw społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.

Priorytet c) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 • Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie
  i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej .
 • Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

Priorytet d) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej

 • CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i kluby integracji społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.
 • Wojewoda decyduje o przyznaniu statusu CIS, a także prowadzi rejestr tych podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
 • CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
 • WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
 • W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
 • Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

Priorytet e) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

Priorytet f) tj.wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych
1) W ramach niniejszego priorytetu powinny być dofinansowywane formy kształcenia ustawicznego, które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników i pracodawców.
2) Składając stosowny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

Środki będą przyznawane zgodnie z obowiązującymi Kryteriami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP w Skarżysku-Kamiennej.
Wnioski wraz załącznikami złożone w wymaganym terminie rozpatruje się w ciągu 30 dni.
Umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły, dlatego też Urząd zaleca, aby przewidywany termin rozpoczęcia danego działania w ramach kształcenia ustawicznego przypadał nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków i nie później niż do 5 m-cy od daty złożenia wniosku.
W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin 14 dni od otrzymania wezwania na jego poprawienie.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia / rozpatruje się negatywnie, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

 • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
 • niedołączenia do wniosku załączników wymaganych zgodnie z §5 ust. 2 pkt. 1-5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2018r. poz. 117)  lub
 • złożenia wniosku poza wskazanym w niniejszym komunikacie terminem i godziną naboru lub
 • złożona wniosku w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie lub
 • niespełnienia co najmniej jednego z priorytetów ministra lub
 • niepodpisania wniosku przez Pracodawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania Pracodawcy lub
 • niepodpisania przez Pracodawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania Pracodawcy załączników dot. pomocy de minimis (załącznika nr 1 i 2 do wniosku) lub
 • złożenia wniosku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające żadnego pracownika lub
 • gdy pracodawca nie ma siedziby lub nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie powiatu skarżyskiego lub
 • gdy osoby wymienione we wniosku nie mogą być uczestnikami kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS.

Ocena wniosku dokonywana będzie w trzech etapach:

 1. Ocena formalno – prawna.
 2. Ocena merytoryczna.
 3. Sporządzenie listy rankingowej ocenionych wniosków z uwzględnieniem posiadanego limitu środków KFS na dany rok.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski z najwyższą punktacją do wyczerpania dostępnego limitu środków / kwoty ogłoszonej w naborze (w przypadku gdy dwa lub więcej wniosków uzyskają tą samą liczbę punktów będzie decydować kolejność wpływu wniosku do PUP).

Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę będą brane m.in.:

 1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 8. Dotychczasowe wywiązywanie się z umów zawieranych z Urzędem na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
 9. Uzasadnienie odbycia kształcenia ustawicznego powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez uczestnika kształcenia powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez niego zatrudnienia.
 10. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza, że Dyrektor PUP może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, wezwać do poprawienia lub przystąpić do negocjacji.
  W sytuacjach budzących wątpliwości, m.in. w przypadku ceny/kosztów kształcenia odbiegającego od zazwyczaj spotykanych na rynku usług szkoleniowych, pracodawca może być proszony o wyjaśnienia i szczegółowe uzasadnienie dofinansowania kształcenia ustawicznego
  u danego usługodawcy.
 11. Od negatywnej oceny wniosku nie przysługuje odwołanie. Wnioski nie są rozpatrywane w trybie decyzji administracyjnej, stąd nie podlegają procedurze odwoławczej.

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania środków, a o ich kolejnych terminach będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej.
Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej pok. 103 , tel. 41 2517340.

Załączniki
KRYTERIA KFS.doc (docx, 162 KB)
Załącznik nr 1 – wniosek.doc (docx, 206 KB)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls.xlsx (xlsx, 77 KB)
Załącznik nr 6 – karta oceny.doc (docx, 150 KB)

Tekst za: PUP Skarżysko-Kamienna.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content