Dotacje dla mikro i małych firm w celu wsparcia poszkodowanych wskutek pandemii – PUP Skarżysko

Artykuł przeczytasz w 2 minuty.

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór wniosków na:

DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ

o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19    (Dz. U. poz. 371).

Wnioski można składać od dnia 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł.
Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 •  posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami  zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 •  na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. Poz. 371) tj: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23 Z, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 A, 79.12 Z, 79.90.A, 79.90 C,  82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 •  działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
 •  przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu. Listę branż objętych wsparciem oraz informację o tym, ile razy przedsiębiorca może otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych niżej „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia”.
O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz. W odniesieniu do kodów 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 2. Dla pozostałych kodów wymienionych w rozdziale 3 rozporządzenia łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 3.
W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
Wnioski wraz z załącznikami (umowa, formularz informacji dot. udzielenia pomocy publicznej) będzie można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie posiadają konta na tym portalu, powinni jak najszybciej je założyć! Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 41 2517 370 i 41 2517 330.

UWAGA:
Wnioski, które wpłynęły drogą elektroniczną do PUP przed publikacją niniejszego naboru zostaną uwzględnione do rozpatrzenia!

Załączniki
Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia (pdf, 287 KB)
Umowa dotacji (pdf, 220 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (xlsx, 30 KB)

Tekst za: PUP Skarżysko-Kamienna.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content