Dodatkowy nabór w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Skarżysko-Kamienna

W ramach trzeciego dodatkowego naboru pracodawcy będą mogli ubiegać się o uzyskanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  – pracodawca zobligowany jest dołączyć do wniosku oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika szkolenia orzeczenia  niepełnosprawności, który stanowi integralną część wniosku,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy – pracodawca zobligowany jest dołączyć oświadczenie, który stanowi integralną część wniosku
  i udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
  a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane
  z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Decyzja czy złożony wniosek wpisuje się
  w priorytet nr C zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu
  nr C można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/
  na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

W ramach KFS PUP w Skarżysku-Kamiennej może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia
w wysokości do 80%, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%.
NABÓR WNIOSKÓW KFS będzie prowadzony w terminie
od 15 października 2019 roku do 25 października 2019 roku

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Środki będą przyznawane zgodnie z obowiązującymi Kryteriami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP w Skarżysku-Kamiennej.
Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę będą brane m.in.:

 1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków z rezerwy  KFS,
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego
  lub regionalnego rynku pracy,
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym
  ze środków KFS,
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dokumenty do pobrania dostępne są :TUTAJ.

Informacja zamieszczona za: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content