Akademia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne kursy językowe!

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie RPSW.08.04.00
Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
Poddziałanie RPSW.08.04.02
 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych
w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)

„ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”

 

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji w obszarze JĘZYKA ANGIELSKIEGO w okresie 16 miesięcy, przez min. 116 osób (64K i 52M) w wieku powyżej 25 roku życia
z niskimi kwalifikacjami, osób 50+ oraz osób z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących teren powiatu skarżyskiego i kieleckiego, skutkujące uzyskaniem powszechnie uznawalnych certyfikatów językowych na poziomie A (ESOKJ).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.07.2019 r. do 31.10.2020 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowić będą jedynie osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO), łącznie 144 os. (80K i 64M) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO należące do co najmniej jednej z podgrup:
– 86 os. (49K i 37M) w wieku 50 lat i więcej
– 58 os. (31K i 27M) w wieku 25 lat i więcej wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe – poziom ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011).
Minimum 29 osób t.j. 20% grupy docelowej projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

DZIAŁANIA

– KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY A1+A2 – łącznie 4grupy, zajęcia teoretyczno-praktyczne, każda grupa 240h
– KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2 – łącznie 8 grup, zajęcia teoretyczno-praktyczne, każda grupa 120h

Wszyscy uczestnicy/uczestniczki otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeniówek oraz możliwość przystąpienia do egzaminu Aptis. Pozytywne zdanie egzaminu oznacza wydanie uczestnikowi/uczestniczce Certyfikatu APTIS potwierdzającego kwalifikacje języka angielskiego na poziomie A.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu kieleckiego i skarżyskiego województwa świętokrzyskiego w następujących terminach:
I Nabór LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 r. (4 grupy poziom A1+A2 oraz 4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 96 osób (54Ki42M)

II Nabór GRUDZIEŃ 2019 r. oraz STYCZEŃ 2020 r. (4 grupy poziom A2), w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych min. 48 osób (26Ki22M).

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej i dostarczenie jej wraz z wymaganymi załącznikami, w wyznaczonych poniżej miejscach:

 1. Punkt rekrutacyjny dla powiatu kieleckiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości
  w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
 2. Punkt rekrutacyjny dla powiatu skarżyskiego: biuro Akademii Przedsiębiorczości
  w Skarżysku-Kam., ul. Rejowska 99, II piętro, pokój 201, tel. 797 161 671.

Strona internetowa: http://ap.org.pl/projekty/znajomosc-jezyka-angielskiego-sukcesem

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content